REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUNAR TATTOO

www.lunartattoo.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.lunartattoo.pl jest firma Lunar Tattoo Joanna Świątkowska NIP563-243-09-44 Regon366192792 z siedzibą pod adresem:  

ul. Promykowa 8/10

22-150 Wierzbica - Osiedle

2. Klientem w rozumieniu regulaminu jest osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot gospodarczy.

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sklepu tylko za zgodą rodziców bądź opiekunów.

3. Sklep nie odpowiada za wykorzystywane substancje i metody wykonywania tymczasowego tatuażu przy użyciu szablonów zakupionych na stronie www.lunartattoo.pl

4. Firma Lunar Tattoo prowadzi sprzedaż w cenach brutto (stawka 23%). Do każdego zakupu dodawany jest dokument zakupu w postaci paragonu lub faktury Vat. Od 1 lipca 2018 nie możemy już wystawiać faktury na firmę lecz fakturę imienną na osobę prywatną.

6. Zakup w sklepie LUNAR TATTOO oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Podstawowym warunkiem właściwego przejścia przez proces zakupu produktów jest założenia konta klienta znajdującego się w zakładce "Zaloguj".

2. Zamówienie musi zawierać:

1) Wybrany przedmiot określony indywidualnym numerem bądź przedmioty wraz z ich liczbą,

2) Formę płatności i dostawy,

3) Poprawne dane klienta takie jak nazwisko i imię, adres do wysyłki, aktualny numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

3. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego będą realizowane w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00.

4. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania zamówienia, zamówienie to jest wstrzymywane do momentu uzyskania informacji niezbędnych do jego realizacji.

5. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez sprzedawcę otrzymania zamówienia. Potwierdzenie następuje w drodze przesłania konsumentowi/klientowi wiadomości email, w której sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.

6. Sklep LUNAR TATTOO świadczy realizowanie zamówień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

7. Konsument może zrezygnować ze złożonego zamówienia bez podania przyczyny. Rezygnacja przed realizacją zamówienia jest jednoznaczna z anulowaniem zawartej Umowy sprzedaży.

§3. PŁATNOŚCI

1. Płatności za zamówione przedmioty można dokonywać w formie elektronicznej wybierając opcję "przelewu tradycyjnego", "płatności kartą", "szybkiego e-przelewu" lub płatności przy odbiorze w przypadku możliwości i wyboru takiej opcji.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem obsługuje firma Przelewy24.

§4. DOSTAWA

1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem:

1) Poczty Polskiej

2) Firmy kurierskiej DPD

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Ich wysokość zależna jest od wagi oraz rozmiarów wysyłanych produktów. Informacje na temat wysokości kosztów wysyłki są widoczne podczas składania Zamówienia.

3. Termin dostarczenia przesyłki jest podany w przybliżeniu przy wyborze sposobu wysyłki, jednak w całości zależy od odpowiedniego podmiotu dostarczającego przesyłkę i jest regulowany  regulaminem właściwym dla wybranego przewoźnika i znajdującym się na stronie informacyjnej tego przewoźnika.

4. W przypadku wystąpienia widocznych wad opakowania, Klient zobowiązuje się do otworzenia i sprawdzenia zawartości w obecności przewoźnika.

5. Wady wynikające z niewłaściwego transportu zamówienia nie mogą być powodem roszczeń, jeżeli Klient nie zdecydował się do zastosowania punktu 3 przy zaistniałych ku temu przesłankach.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Zamówienia.

7. W przypadku klientów indywidualnych zakupy szablonów w różnych przedziałach cenowych są zliczane jako łączna kwota i nazwane "pakiet szablonów". Dokładne numery szablonów oraz ich liczbę można odczytać z historii zamówień lub z faktury wystawianej klientom indywidualnym na żądanie.

§5. REKLAMACJE

1. Klient może skorzystać z rękojmi w przypadku stwierdzenia wady produktu poprzez złożenie reklamacji.

2. Reklamacji nie podlegają produkty wykorzystywane w sposób niezgodny z instrukcją użycia.

3. Sklep Lunar Tattoo zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż do 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego.

4. Sklep obowiązuje się do zwrotu najniższych kosztów dostawy wadliwego produktu.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub formularza zwrotu przed upływem terminu.

2. Kupujący zobowiązuje się odesłać towar wraz z dokumentem zakupu. Bez odesłania oryginału paragonu (w przypadku klientów indywidualnych) nie będzie możliwe odstąpienie od umowy.

3. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący.

4. W terminie do 14 dni Sprzedający zobowiązuje się odesłać koszt zakupu zwróconego towaru wraz z pokryciem standardowych kosztów wysyłki w przypadku zachowania wszystkich prawidłowych warunków oraz terminów realizacji zwrotu towarów na numer konta podany przez klienta w Formularzu zwrotu produktu.

5. Produkty cechujące się zmianą wymiarów bądź innych cech wyprodukowane na indywidualne zlecenie zamawiającego nie są objęte prawem Zwrotu produktów.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Zamieszczone na stronie Sklepu Lunar Tattoo materiały graficzne wraz z pozostałymi materiałami takimi jak grafiki, logotypy i teksty są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich posiadających do nich prawa autorskie.

2. Produkty powstałe przez osoby trzecie na zasadach inspiracji są tworem nowym i wszelka zbieżność z pierwowzorem opiera się na emocjonalnym lub częściowym wykorzystaniu charakterystyki inspiracji.

3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów do produkcji, przedruku lub innej formy działalności bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient zgadza się na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Sklep Lunar Tattoo zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

2. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych poprzez zabezpieczenie ich przed dostępem i ingerencją osób nieupoważnionych.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), każdy klient ma następujące prawa:

  • Prawo do sprostowania danych – czyli prawo do poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

  • Prawo do bycia zapomnianym – czyi prawo do usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli prawo do ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

  • Prawo dostępu do danych – czyli prawo do uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych przez administratora.

  • Prawo do przenoszenia danych – czyli prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu na wniosek klienta powinniśmy je przekazać, o ile będzie to techniczne możliwe.

  • Prawo do sprzeciwu – czyli prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Zaprzestaniemy przetwarzania, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

  • Prawo do wycofania zgody – czyli prawo do wycofania w dowolnej chwili wcześniej udzielonej zgody.

4. Klient może realizować swoje prawa poprzez kontakt z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego sklepu.

5. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel sklepu. 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel sklepu Lunar Tattoo zastrzega sobie prawo do zmiany całkowitej lub częściowej regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń oraz publikację tych zmian na bieżąco w zakładce "Regulamin"

2. Zawarte umowy przed zmianą regulaminu nie podlegają wprowadzonym zmianom, dotyczą tylko formy regulaminu widniejącej w momencie złożenia i realizacji zamówienia.

3. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu, strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób polubowny sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Sklepu Lunar Tattoo.

5. Wszelkie roszczenia wynikające z powstania stosunku sporo niemożliwego do rozstrzygnięcia w sposób polubowny wynikające po stronie Klienta będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla Klienta.

6. Niejasności i zapytania proszę zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem: sklep@lunartattoo.pl

7. Właściciel sklepu Lunar Tattoo zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń zwracając dokonaną płatność na dane podane przez klienta.